báo cáo hội thi giáo viên dg cấp trường

báo cáo hội thi giáo viên dg cấp trường
PHÒNG GD&ĐT QUỐC OAI
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG XUÂN

Số : 13/BC-MNĐX
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

                     Đông Xuân, ngày 11 tháng 12 năm 2018
                                                      
                                                       BÁO CÁO TỔNG KẾT
                            HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
                                                      Năm học 2018-2019

   Căn cứ Kế hoạch số 45/KH -GD&ĐT-GDMN ngày 5/10/2018 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về Hướng dẫn Hội thi “ Giáo viên dạy giỏi năm học 2018-2019”;
 Căn cứ Kế hoạch số 12/KH/MNĐX ngày 22/10/2018 của trường MN Đông Xuân về Kế hoạch Hội thi “ Giáo viên dạy giỏi năm học 2018-2019”;
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-MN ngày 22 tháng 9 năm 2018 của trường Mầm non Đông Xuân về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;
Trường mầm non Đông Xuân báo cáo kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019 nh­ư sau:
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI THI:
- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi cụ thể chi tiết
- Hiệu trưởng đã ra quyết định thành lập Ban ra đề, ban tổ chức, ban giám khảo hội thi.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI:
1. Thi lý thuyết ( 10 điểm ):
a. Nội dung:
        Kiểm tra hiểu biết chung về Điều lệ trường mầm non; Quy chế nuôi dạy trẻ của Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001; Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/01/2017 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình giáo dục mầm non; Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non; Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2018-2019 của Phòng GD&ĐT; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non của Trường mầm non Đông Xuân năm học 2018- 2019; Thông  tư 13/ 2010/TT- BGDĐT ngày 15/4/2010 về việc ban hành Quy đinh về xây dựng trường học An toàn, phòng chống TNTT trong cơ sở giáo dục mầm non. Xử lý một số tình huống sư phạm trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non.
b. Hình thức thi: Thi viết (gồm trắc nghiệm và tự luận).
2. Thi thực hành (20 điểm):
a. Nội dung:
- Thực hành một hoạt động chơi- tập ( đối với giáo viên nhà trẻ), một hoạt động học ( đối với giáo viên mẫu giáo)  thuộc lĩnh vực phát triển nhận thức, lĩnh vực phát triển ngôn ngữ (nội dung đề tài tự chọn trong tháng hoặc đang sắp thực hiện).
- Đánh giá việc tổ chức các hoạt động của giáo viên:
- Đánh giá điều kiện thực hiện chương trình (các phương tiện học liệu cho cô và trẻ; xây dựng môi trường lớp học; hồ sơ sổ sách của giáo viên của cô và của trẻ).     
- Khảo sát kiến thức và kỹ năng của trẻ thông qua quá trình tổ chức hoạt động, trò chyện cùng trẻ, đánh giá các sản phẩm của trẻ.
b. Hình thức:
Hoạt động học lứa tuổi mẫu giáo, hoạt động chơi tập lứa tuổi nhà trẻ: giáo viên đăng ký hoạt động lĩnh vực Phát triển nhận thức hoặc lĩnh vực Phát triển ngôn ngữ.
* Lưu ý:
 - Giáo viên phải biết khai thác và sử dụng môi trường trong hoạt động hoặc và hoạt động khác theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm có hiệu quả.
 - Giáo viên không được dạy lại nội dung bài đã dạy cho trẻ.
 - Ngày thi không được cho học sinh nghỉ học không có lý do, không được chọn cháu để dạy.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1.Thời gian:
- Thi lý thuyết: 10/11/2018, thời gian thi: 30 phút (ngay sau khai mạc Hội thi).
- Thi thực hành từ ngày 13/11 đến ngày 05/12/2018.
2. Địa điểm
- Thi lý thuyết tập trung  tại văn phòng nhà trường.
- Thi thực hành tại nhóm lớp.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1.Thời gian:
- Thi lý thuyết: 10/11/2018, thời gian thi: 30 phút (ngay sau khai mạc Hội thi).
- Thi thực hành từ ngày 13/11 đến ngày 05/12/2018.
2. Địa điểm
- Thi lý thuyết tập trung  tại văn phòng nhà trường.
- Thi thực hành tại nhóm lớp.
IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỘI THI.
      - Giáo viên dự thi trắc nghiệm: 27/30 GV đạt 90% (02 GV có tuổi cao, 01 GV nghỉ thai sản).  
     - Giáo viên dự thi trắc nghiệm đạt 8 điểm trở lên: 21/30 GV đạt 70%
     - Giáo viên giỏi dự thi thực hành      : 24/30GV đạt 80%
     - Giáo viên giỏi cấp trường      : 20/30 GV đạt 66.7%
 
STT Họ và tên Tên TB Điểm
thực hành
Lý thuyết Tổng điểm  Xếp loại
             
1 Mai Thị Hường 18.5 9 27.5 Nhất
2 Đinh Thị Hằng 17.5 10 27.5 Nhất
3 Bùi Thị Hảo 17.7 9.5 27.2 Nhất
4 Đỗ Thị Dung 17.75 9 26.75 Nhì
5 Bùi Thị Thu Trà 18.6 8 26.75 Nhì
6 Đỗ Thị Lan Phương 17.75 8.75 26.5 Ba
7 Nguyễn Thị Thủy 18.5 8 26.5 Ba
8 Bùi Thị Hoa 17.8 8.5 26.3 Ba
9 Nguyễn Thị Kim Cúc 17.7 8.5 26.2 Ba
10 Đỗ Thị Hằng 17.6 8.5 26.1 Ba
11 Bùi Thị Thủy 18 8 26 Ba
12 Hoàng Thị Thanh 18 8 26 Ba
13 Đinh Thị Huệ 18 8 26 Ba
14 Kiều Thị 17.5 8.5 26 Ba
15 Bùi Thị Cúc 16.5 9 25.5 Đạt
16 Nguyễn Thị Sâm 17.25 8 25.25 Đạt
17 Nguyễn Thị Hồng Cúc 16.8 8 24.8 Đạt
18 Đinh Thị Thu Viên 16.75 8 24.75 Đạt
19 Nguyễn Thị Dung 16.2 8.5 24.7 Đạt
20 Bùi Thị Sim 16.4 8 24.4 Đạt
21 Đinh Thúy Vân 17.5 7.5 25 Không đạt
22 Bùi Thị Nhung 16.9 7.5 24.4 Không đạt
23 Bùi Thị Hồng Thắm 16.5 7.5 24 Không đạt
24 Đinh Ngọc Quyến 16.3 7 23.3 Không đạt
25 Quách Thị Mỵ Nương 15.25 8 23.25 Không đạt
26 Bùi Thị Thu Hương 15.5 7 22.5 Không đạt
27 Bùi Thị Hương Quế 14.75 6.5 21.25 Không đạt
*Đánh giá chung:
   +Ưu điểm:
Số lượng GV tham gia hội thi đạt kết quả cao.
Qua hội thi chất lượng chuyên môn được nâng cao, giáo viên có chuyển biến tích cực về các mặt:
- Thi lý thuyết:
         Giáo viên đều hưởng ứng tham gia tích cực có sự hiểu biết chung về Điều lệ trường mầm non; Quy chế nuôi dạy trẻ của Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001; Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/01/2017 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình giáo dục mầm non; Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non; Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2018-2019 của Phòng GD&ĐT; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non của Trường mầm non Đông Xuân năm học 2018- 2019; Thông  tư 13/ 2010/TT- BGDĐT ngày 15/4/2010 về việc ban hành Quy đinh về xây dựng trường học An toàn, phòng chống TNTT trong cơ sở giáo dục mầm non. Xử lý một số tình huống sư phạm trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non.
- Thực hành:
           Xây dựng môi trường lớp học thẩm mỹ phong phú thể hiện được rõ nội dung sự kiện chủ đề, tạo được các góc mở cho trẻ hoạt động phù hợp với độ tuổi. Có đồ dùng đồ chơi sáng tạo phong phú phù hợp với trẻ. Hồ sơ sổ sách đầy đủ theo quy định ghi chép khoa học cập nhật thường xuyên. Hoạt động dạy của giáo viên tốt sử dụng phương pháp đặc thù xử lý tình huống trên trẻ linh hoạt, sử dụng CNTT, đồ dùng đồ chơi tự tạo của cô có hiệu quả hợp lý. Hình thức tổ chức hoạt động phong phú, sinh động, chuyển tiếp nhẹ nhàng, lấy học sinh làm trung tâm. Giáo viên có tác phong sư phạm linh hoạt nhẹ nhàng gần gũi yêu thương trẻ, phối hợp dây chuyền tổ chức hoạt động, đúng hợp lý thực hiện đúng quy chế chăm sóc trẻ. Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động trải nghiệm khám phá đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trẻ mạnh dạn hồn nhiên đạt yêu cầu độ tuổi.Có nhiều cô
   + Hạn chế:
Một số giáo viên còn cập nhật các văn bản chưa kịp thời, chưa thường xuyên nên điểm thi trắc nghiệm còn thấp. Trong tổ chức hoạt động dạy hạn chế về hình thức tổ chức, Sử dụng ứng dụng CNTT, đồ dùng đồ chơi tự tạo của cô và trẻ chưa hiệu quả hợp lý, trang trí môi trường lớp học còn sơ sài chưa tạo được góc mở cho trẻ hoạt động, hồ sơ sổ sách trình bày chưa khoa học, cập nhật chưa thường xuyên. Đồ dùng đồ chơi ở nhóm lớp còn hạn chế, sản phẩm của cô và trẻ còn ít...
V. ĐỀ XUẤT.
- Đối với nhà trường cần tăng cường bồi dưỡng thêm về kiến thức, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động cho giáo viên.
- Đối với giáo viên tăng cường làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, trang trí xây dựng môi trường lớp học theo hướng mở cho trẻ hoạt động tích cực, sử dụng nhiều sản phẩm của cô và trẻ.
  Trên đây là báo cáo tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019 của trường mầm non Đông Xuân.
                                                                                  Trường mầm non Đông Xuân
                                                                                              HIỆU TRƯỞNG                                                                                             Nguyễn Thị Xinh      
Văn bản mới

1334/BGDĐT-CTHSSV

1334/BGDĐT-CTHSSV

Thời gian đăng: 04/07/2018

lượt xem: 118 | lượt tải:43

890/QĐ-BGDĐT

890/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 04/07/2018

lượt xem: 100 | lượt tải:66

794/QĐ-BGDĐT

794/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 04/07/2018

lượt xem: 146 | lượt tải:37

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 112 | lượt tải:47
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
4
5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây